Start Ucsc dating

Ucsc dating

Ang mga dekada 1970 hanggang 1990 ang maituturing na panahon ng mga migranteng Filipino.

Ang OFW din ang nagpakilala sa Filipinas sa buong mundo: mulang impormasyong teknolohiya hanggang pagkakawanggawa; mulang bayani hanggang salarin o biktima ng sarisaring krimen at gulo. Ang pinakatanyag marahil sa paliham na pamamaraan ng pagtula ay ang “Ultimo Adios” na sinulat ni Jose Rizal.

Sa “Liham ni Pinay mula sa Singapore,” ang pagkasangkapan ni Mabanglo sa “liham” at “Babaeng OFW”—bilang kapwa talinghaga at daluyan nito—ay maaaring maipaliwanag kung uuriin ang paraan, at ang saray, ng pananagisag na ginamit sa buong lawas ng pagtula.

Susubukin sa panunuring ito na baklasin at titigan nang isa-isa ang mga sagisag at pananagisag na taglay ng buong balangkas ng tula upang higit na maunawaan ang sapot ng mga pahiwatig nito.

10 Bumubuntot ang mga bilin at tawag 11 Sa papalayong hakbang ng panganay na anak.

12 Umalis akong may dawag ng takot 13 Hatid ng dalita’t walang pangalang pagod.

14 Lumulusot ang kirot sa nakabihis na tapang 15 Ngunit kailangang makawala sa gapos ng utang.

16 Umalis akong may udyok ng pangarap 17 Makauwi sa galak, maahon sa hirap, 18 Bugnot na palibhasa sa galunggong at kanin 19 At palad na meryendang kamote’t saging.

Mababanggit din ang maiinit na komentaryo at ulat na nalathala sa mga diyaryo, gaya .